Om Miljöpartiet‎ > ‎

Organisation


Miljöpartiet de Gröna i Borås har en organisation som består av medlemsmöte, ledningsgrupp, förtroendevalda, valberedning och revisorer.

Medlemsmötet
Medlemsmötet är högsta beslutande organ i Miljöpartiet i Borås. Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt, och alla medlemmar har rätt att väcka frågor till medlemsmötet. Alla som varit medlemmar minst 30 dagar har rösträtt. Medlemsmötet hålls ungefär en gång i månaden, och kallelse skickas ut till medlemmarna två veckor innan mötet äger rum. Det ska även framgå på medlemswebben när medlemsmöte närmar sig. Ett medlemsmöte per år är årsmöte, som är på våren. Då väljs ordförande, ledningsgrupp, valberedning, revisorer och ombud till Miljöpartiets rikskongress.

Ledningsgruppen (LG)
Ledningsgruppen ansvarar för att leda partiorganisationen, utveckla organisationen, och verkställa de beslut som fattas av medlemsmötet.
Ledningsgruppen sammanträder regelbundet, ca en gång i månaden. Ledningsgruppen väljs av årsmötet. Om en medlem har en idé på något som Miljöpartiet i Borås borde göra, så kan man kontakta ledningsgruppen så tas frågan upp på nästkommande möte. Ledningsgruppen i Borås består av sju ordinarie ledamöter och fem ersättare.

Förtroendevalda
Miljöpartiet i Borås har förtroendevalda i Borås stads politiska organisation, i fullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser. Kommunfullmäktigeledamöterna väljs av väljarna i allmänna val. Nämndledamöterna väljs på medlemsmötet i början av mandatperioden och under mandatperioden för fyllnadsval. De förtroendevalda i Borås hittar du under fliken Förtroendevalda.

Revisorerna
Revisorernas uppgift är att granska hur styrelsen bedriver verksamheten och att ekonomin sköts på ett ansvarsfullt sätt. Revisorerna inkommer med en rapport till årsmötet om hur arbetet gått, och man redogör för årsmötet om man anser att styrelsen bör få ansvarsfrihet eller inte. Miljöpartiet i Borås har en revision bestående av två personer.

Valberedning
Valberedningen har i uppgift att föreslå personer till de val som ska göras av medlemsmötet. Valberedningen för Miljöpartiet i Borås består för närvarande av fem personer. Om du är intresserad av ett politiskt uppdrag, vet någon annan som vore lämplig, eller vill veta mer om vilka uppdrag som finns kan du kontakta valberedningen.

Partilokal
Partiorganisationen i Borås utgår från vår lokal som ligger på
Sven Eriksonsgatan 14. Från lokalen utgår allt arbete med bl.a. medlemsvård, kampanjer, möten och allt vad det innebär. Lokalen går att boka för möten av politisk och medlemskaraktär men även för andra aktiviteter som Miljöpartiet vill stödja. Man kan se när lokalen är ledig under fliken Lokalen på medlemswebben.

Fullmäktigehuset
I Fullmäktigehuset sker förmöten till kommunfullmäktigemöte samt kommunfullmäktiges sammanträden som sker en gång i månaden. 

Stadshuset
Miljöpartiet i Borås har ett kommunalråd, Tom Andersson, som arbetar heltid för Miljöpartiet i stadshuset med den övriga kommunalpolitiska ledningen i Borås.